Marka Tescili
Neden Red Olur?

Marka tescili mutlak red nedenleri, marka tesciline engel olan nedenleri anlatan bir ifadedir. Marka tescili başvurusu yapanların öncelikle bu nedenleri araştırması ve ona göre başvuru yapıp yapmamaya karar vermeleri gerekmektedir. Çünkü Marka tescili mutlak red nedenleri listesine dahil edilen bir başvuru yaptığınızda marka tescili başvurunuz muhakkak reddedilecektir.

Eğer bir markanız varsa ve onu tescil ettirmek istiyorsanız marka araştırması ile birlikte marka tesciline engel olan sebepler konusunda da bir araştırma yapmalısınız. Makalenin devamında bu konu hakkında detaylı bilgi edinebileceksiniz.

Hangi Yazılı İşaretler Marka Olarak Tescil Edilemez?

6769 sayılı Kanunun 5. Madde kapsamında marka olarak tescil edilemeyen yazılı işaretler şunlardır:

 • 4. madde kapsamına girmeyen işaretler
 • Herhangi bir ayırt edici niteliği olmayan işaretler
 • Aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş başvurusu yapılmış marka ile aynı olan işaretler
 • Ticari alanda cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten işaretler
 • Malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren işaretler
 • Malların ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bazı meslek gruplarına has olan işaret ve adları içeren işaretler
 • Malın şeklini yansıtan ya da mala asli değerini veren şekli içeren işaretler
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler
 • Kullanmak için izin alınmamış ve Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre red sebebi olan işaretler
 • Tarih ve kültür açısından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği armalar, amblemler veya nişanları içeren işaretler
 • Dini değerler ve sembollerle ilgili işaretler
 • Kamu düzenine, ahlak kurallarına aykırı işaretler.

Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenlerinin Nispi Red Nedenlerinden Farkları Nelerdir?

 • Mutlak red nedenleri, üçüncü kişinin bir hakkı olması gerekmeden doğrudan doğruya gözetilir.
 • Mahkeme ve TPE mutlak red nedenlerini re’sen nazara almak zorundadır.

Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri

Marka için belirlenen işaretlerde başka bir kişinin hakkı varsa bu durum, işaretin marka olarak tesciline engel olan marka tescilinde nispi red nedenleri içine girer. Bunlarda amaç kamu yararını korumak değil, kişilerin kazanılmış haklarını korumaktır. Yani, işaretin nitelik ve özelliğinden değil, bu işaret üzerinde üçüncü kişinin her hangi bir hakka sahip olmasından doğan red nedenleridir. Bu nedenlerin ileri sürülmesi için hak sahibi üçüncü kişiler başvuru yapar. Bir nevi önceki marka sahibinin haklarını korumaya yönelik olan nispi red nedenleri, daha önce markayı seçmiş olan kişilere, sonraki marka sahiplerinin marka tescil imkânlarına sınırlama getirmesi hakkını vermektedir.

Marka tescilinde nispi nedenlerin gözetilebilmesi için, 6769 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında, tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması gerekir.

Marka Tescili Mutlak Ret Nedenleri Ne İşe Yarar?

Türk Patent Enstitüsü tarafından açıklanan marka tescili mutlak ret nedenleri, genellikle marka işaretleriyle ilgili olan nedenlerdir. Mutlak red nedenleri, marka işaretinin nitelik ve özelliğinden, uluslararası anlaşmalardaki uyulması gereken kurallardan, kamu menfaati ve ahlaka aykırılıktan doğabilir. Mesela, ayırt etme gücü bulunmayan işaretler markada kullanılamaz. Ticarette genelin kullanımına açık olan işaretler bir marka için kullanılamaz. Halkı yanıltabilecek, kamu düzenine, dini değerlere ve genel ahlaka aykırı düşen işaretler kullanılamaz gibi özellikler hem toplum yararı hem de uluslararası yarar düşünülerek reddedilen özelliklerdendir.

Dolayısıyla marka tescili mutlak red nedenleri, tamamen kamu vicdanını korumak amacı güden nedenlerdir. Özellikle toplumsal hassasiyetler için gereklidirler.