Patent Red Nedenleri Nelerdir?

Patent red nedenleri, patent başvuru şartlarını taşımayan ya da patent başvuru sürecinde yapılan hataları içeren sebeplerdir. Patent başvurusu, kişisel bir buluşun korunması için yapılan başvurudur. Bu başvuru sürecinde, buluşun niteliklerinin patent alabilme şartlarına uygun olması, başvuru araştırmasının detaylı yapılması, başvuru sürecinde istenen adımların doğru atılması ve süreçte istenen belgelerin eksiksiz tamamlanması gibi pek çok şartın yerine getirilmesi gerekir. Eğer bunlardan biri ya da bir kaçı gerçekleşmezse ya da eksiklik bulunursa bunlar, Patent red nedenleri arasına dahil edilirler.

Buluş İle İlgili Patent Red Nedenleri Nelerdir?

 • Bir buluşun patent alabilmesi için gereken şartlar vardır. Bu şartlardan ilki, buluşun yeni olmasıdır. Eğer patent araştırması doğru yapılmaz ve buluşun yeni olmadığı görülürse buluş reddedilir.
 • Patentin uygulanabilirliği yoksa, bu patent red nedeni sayılır. Çünkü bir buluş, sanayiye uygulanabilir olmalıdır.
 • Eğer buluş, ilgili olduğu teknik alandaki uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyabileceği nitelikteyse bu da patent red nedenlerinden sayılmaktadır.
 • Eğer buluş sahibi buluşunu kamuya açmazsa bu durum da patent red sebebi sayılmaktadır.

Patent Başvuru Şartlarını Yerine Getirmemekten Kaynaklanan Patent Red Şartları

Patent red nedenlerinden bir diğeri de Patentin, Kanun ve yönetmelikteki şekli şartlara uygun olmamasıdır. Buluş, Türk Patent Kurumu’na geldiğinde 23. ve 29. maddede belirtilen biçimde şeklî olarak incelenmektedir. Eğer bu inceleme sonucunda gerekli şartları taşımıyorsa patent red nedeni sayılır.

Patent buluş başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu
 • Patent Başvuru ücreti
 • Tarifname
 • İstemler
 • Varsa resimler

Patent Başvurusundaki Patent Red Sebepleri

 • Eğer başvuru formu yanlış bilgi içeriyorsa bu, patent red nedeni sayılabilir.
 • Patent başvuru ücreti, belirtilen sürelerde yatırılmadıysa
 • Tarifname ve istemler gerektiği şekilde yazılmadıysa, patent red edilebilir.

Patent Tarifnamesi nasıl yazılmalıdır?

 • Patent tarifnamesinin dili, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmî dillerinden biri olmalıdır.
 • Açık ve ayrıntılı yazılmalıdır.
 • A4 sayfasına “TARİFNAME “başlığı atılmalı altına da buluşun başlığı yazılmalıdır.
 • Buluşun ait olduğu alan, “Teknik Alan” başlığı altında yazılmalıdır.
 • Benzer buluşlar da patent tarifnamesinde yer almalıdır. Bunlar, Tekniğin Bilinen Durumu, başlığı altında yazılmalıdır.
 • Buluşun Amacı kısmında, buluşun çözeceği problemler, getirdiği yenilik ve avantajlardan ayrıntılı olarak söz edilmelidir.
 • Şekiller açıklanarak verilmelidir. Ve bu şekillerin her parçası açıklanarak verilmelidir.
 • Buluşun Açıklaması başlığı altında buluş, ayrıntılarıyla açıklanmalıdır.
 • Buluşun sanayiye uygulama biçimi ve buluştan nasıl yararlanılacağı ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.
 • Eğer tarifname tüm bu kurallarla yazılmazsa patent red nedeni sayılır.

Patent İstemler Bölümü Nasıl Yazılmalıdır?

 • Patentin neyi kapsaması isteniyorsa o ayrıntılı bir şekilde yazılmalıdır.
 • “İSTEMLER” başlığı muhakkak atılmalıdır.
 • Burada yazılanların tarifnamede daha önce açıklanması gerekmektedir. Eğer tarifnamede olmayan bir şey yazılırsa bu, patent red nedeni sayılabilir.
 • Buluşa konu olan özellikler ve alt teknik özellikler yazılmalıdır. Yazılmayan şeylerin patent koruması kapsamına girmeyeceği unutulmamalıdır.
 • İstemin farklı istemlere alternatif yolla gönderme yapmaması, istemin kendisinden sonraki bir isteme atıfta bulunması, farklı özelliklere sahip iki farklı istem grubunun aynı istemde kullanılması gibi durumlar Patent red nedenleri arasında sayılır.
 • İstemler teknik özelliklerden oluşmalıdır.

Patent red nedeni sayılabilecek diğer durumlar nelerdir?

 • Buluş, yeteri kadar açıklanmadıysa patent red nedeni olabilir. Patent konusu, başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa ya da patentin, yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa patent reddedilebilir.

Patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip olmadığı ispatlandığında patent red hakkı doğar